Programy pro školy

ANIMAČNÍ PROGRAMY PRO KOLEKTIVY DĚTÍ:

STÁLÉ PROGRAMY:

Kdopak by se barev bál

Edukační program je zaměřený na primární seznámení s barvou. Naučí děti jak s barvou pracovat, jak namíchat jednotlivé odstíny, co nám o sobě barvy říkají a jak na nás působí. Setkání probíhá ve stálé expozici Svítání v sadu, kde budou výše uvedené principy aplikovány do souboru metodických her vztahujících se k dílům české krajinomalby.

Určená cílová skupina:  1. – 3. třída ZŠ
Klíčová slova: barva, působení, malba, symbolika, roční období
Rozvíjené kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence a kompetence činností
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura
Časová dotace: 60 minut
Cena: 350 Kč
Objednání programu na siroka@vcg.cz

O Jonášovi a velrybě

Návštěvníci se seznámí s biblickým příběhem O Jonášovi a velrybě, jehož výjev můžeme spatřit na štukové výzdobě Domu U Jonáše. Dále bude následovat skladba dílčích aktivit, převádějící příběh do dramatické podoby s řadou zvukových a vizuálních efektů.

Určená cílová skupina: MŠ a 1. – 2. třída ZŠ
Klíčová slova: Jonáš a velryba, bůh, příběh, mořský svět
Rozvíjené kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální – personální kompetence
Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět, Člověk a kultura
Časová dotace: 60 minut
Cena: 350 Kč
Objednání programu na atelier@vcg.cz

V pavoučí síti z nití
Doprovodný program se zaměří na geometrickou abstrakci 60. let a přiblíží dětem její principy. Seznámí je s díly Radoslava Kratiny, Zdeňka Sýkory s minimalistickým konceptem Václava Boštíka a řadou dalších.  Představeny budou pojmy, jako je geometrie, stylizace, minimalismus a konstruktivismus. V závěru si každý vytvoří vlastní abstraktní malbu.

Určená cílová skupina: MŠ a 1. – 3. třída ZŠ
Klíčová slova: geometrické tvary, zjednodušení, konstrukce, koncept, minimalismus
Rozvíjené kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální – personální kompetence
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a kultura
Časová dotace: 60 minut
Cena: 350 Kč
Objednání programu na siroka@vcg.cz

Jak funguje galerie
Edukační program je koncipován do souboru metodických her, přibližujících galerijní prostředí.  Návštěvníci zjistí, jak galerie funguje, k čemu slouží, kdo v ní pracuje, jak se vystavují umělecká díla a jak vzniká výstava.

Určená cílová skupina: 1. – 5. třída ZŠ
Klíčová slova: galerie, umělecké dílo, ředitel, kurátor, restaurátor, kustod, edukátor, výstava
Rozvíjené kompetence: komunikativní, k řešení problémů a pracovní kompetence
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a kultura
Časová dotace: 60 – 90 minut
Cena: 350 Kč
Objednání programu na siroka@vcg.cz

Recy věci
Edukační program dětem přiblíží problematiku recyklace, jejíž principy často využívají i významní umělci. Dané téma bude dále deklarováno u asamblážových děl Věry Janouškové a Karla Nepraše. V tvůrčí části programu si každý vytvoří vlastní sochu z recyklovaných materiálů.

Určená cílová skupina: 1. – 5. třída ZŠ
Klíčová slova: asambláž, odpad, třídění odpadu, recyklace, socha
Rozvíjené kompetence: komunikativní, k řešení problémů a pracovní kompetence
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, Umění a kultura
Časová dotace: 60 – 90 minut
Cena: 350 Kč
Objednání programu na siroka@vcg.cz

Kouzlo krajiny
Výchovně vzdělávací program se zaměří na vývoj českého umění od dob realismu. Děti se dozvědí, co vedlo k malbě realistické krajiny a jak se její ztvárnění proměnilo během let? Jakou roli hrálo při malbě světlo a jakým způsobem se měnily barvy a struktury. Expozice se nám tedy promění do vizuální herny, kde dojde k aktivaci všech smyslových podmětů. Obrazy budeme moci poslouchat, ochutnávat a ohmatávat a dotvářet podle našich představ. Během tvůrčího úkolu vytvoříme kolektivní krajinu sestavenou z různorodých částí našeho těla.

Určená cílová skupina: 3. – 5. třída ZŠ
Klíčová slova: krajina, smysly, vnímání, světlo, struktura, hra
Rozvíjené kompetence: komunikativní, k řešení problémů a pracovní kompetence
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět
Časová dotace: 60 – 90 minut
Cena: 350 Kč
Objednání programu na siroka@vcg.cz

Na skok do renesance
Animační program je koncipován do souborné metodické hry, které žákům blíže objasní období české renesance. Zabývat se budeme společností, podobou renesančního města, zábavou, módou a architekturou

Určená cílová skupina: 5. třída ŽŠ – SŠ
Klíčové slova: renesance, architektura, společnost, móda, zábava, renesanční člověk
Rozvíjené kompetence: občanské, komunikativní, kompetence k řešení problémů a kompetence k učení
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura
Časová dotace: 60 – 90 minut
Cena: 350 Kč
Objednání programu na atelier@vcg.cz

Stavba obrazu
Proč má obraz plány? A jak zaujmout diváka pomocí kompozice? O tom si budeme povídat u obrazů A. Slavíčka, J. Mařáka, A. Chittussiho, V. Špály, J. Zrzavého, J. Lady a dalších českých malířů na výstavě Svítání v sadu. Žáci se dovědí, co je to zlatý řez, jak funguje perspektiva v obraze, popředí a pozadí, co je figurální stafáž nebo veduty a sami si vyzkouší uplatnit tyto poznatky při tvorbě obrazu.

Určená cílová skupina: 6. třída ZŠ – SŠ
Klíčové slova: kompozice, zlatá řez, perspektiva, popředí, pozadí, střed obrazu, figurální stafáž
Rozvíjené kompetence: občanské, komunikativní, kompetence k řešení problémů a kompetence k učení
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura
Časová dotace: 60 – 90 minut
Cena: 350 Kč
Objednání programu na atelier@vcg.cz

Jedno místo prázdné
Animační program se zabývá českým uměním po roce 1950. S žáky si budeme povídat nejen o uměleckých směrech, které se v této krátké době vystřídaly, o životě a dílech českých umělců jako Zdeněk Sýkora, Karel Nepraš, Eva Kmentová, Květa Válová, Olbram Zoubek a dalších, ale také o vývoji v Československu po 2. Světové válce v politice i ve společnosti, který umělce ovlivnil. V rámci výtvarných aktivit se pokusíme všechny události správně zaznamenat na časovou osu a vyzkoušíme si vytvořit obraz na základě náhody, obdobně jako Zdeněk Sýkora.

Určená cílová skupina: 9. třída ŽŠ – SŠ
Klíčové slova: informel, nová figurace, geometrická abstrakce, politika, společnost, socialistický realismus
Rozvíjené kompetence: občanské, komunikativní, kompetence k řešení problémů a kompetence k učení
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura
Časová dotace: 60 – 90 minut
Cena: 350 Kč
Objednání programu na siroka@vcg.cz

Sejdeme se u… – aneb mozaika stálé expozice Svítání v sadu
Doprovodný program probíhá ve stálé expozici Svítání v sadu, kde důmyslně zprostředkuje díla zásadních českých autorů.  Koncepce programu má cyklický charakter, který žákům umožní výstavbu kontextuálních vazby.  Každé setkání se zaměří pouze na jednoho umělce, o němž se návštěvník dozví řadu zajímavých informací a zároveň bude moci využít nabyté poznatky ve své vlastní tvorbě.
Pro rok 2018 nabízíme setkání s těmito autory: Julius Edvard Mařák, Antonín Slavíček, Václav Špála, Karel Malich, Jan Zrzavý

Pro rok 2018 nabízíme setkání s díly těchto autorů: Julius Edvard Mařák, Antonín Slavíček, Hugo Ulík, Václav Špála, Karel Malich, Jan Zrzavý
Určená cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ
Rozvíjené kompetence: komunikativní, k řešení problémů a pracovní kompetence
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, Umění a kultura
Časová dotace: 60 – 90 minut
Cena: 350 Kč
Objednání programu na siroka@vcg.cz

STÁLÉ WORKSHOPY PRO KOLEKTIVY DĚTÍ:

Fotogramy
Výtvarný workshop žáky seznámí s tvorbou stínových obrazů neboli fotogramů. Během tvůrčí části si vyzkoušíme práci se zvětšovákem a exponujeme si vlastní fotogram, který si následně vyvoláme.
Vhodné pro: MŠ – 2. třída ZŠ
Cena: 350 Kč
Objednání programu na siroka@vcg.cz

Nekonečný příběh
Jak se tvořily reklamní plakáty v 60. letech? Jaká technika byla nejvíce oblíbená v Pop atru? – Ano byl to sítotisk, s jehož historií a nejvýznamnějšími představiteli, jako byl Andy Warhol a Roy Lichtenstein, se žáci seznámí.  Během tvůrčí aktivity si poté vytvoří vlastní šablonu a vyzkouší si tisk.
Vhodné pro: ZŠ a SŠ
Cena: 350 Kč
Objednání programu na siroka@vcg.cz

Tisknu, tiskneš, tiskneme…
Jak vznikla kniha?  Kdo vynalezl knihtisk?  Na tyto otázky si hravou formou odpovíme během seznámení se základními grafickými technikami. V rámci tvůrčí aktivity si pomocí techniky linorytu, vytvoříme ilustrace pro společnou knihu.
Vhodné pro: ZŠ a SŠ
Cena: 350 Kč
Objednání programu na atelier@vcg.cz

Tajemství fotografie
Můžeme z krabice od bot vytvořit fotoaparát? Nevěříte? Vypravte se s námi do historie, kde se seznámíme s předchůdcem fotoaparátů, tzv. camerou obscurou. Během tvůrčí části si vyzkoušíme práci s camerou a naučíme se vyvolávat fotografie.
Vhodné od 3. třídy ZŠ až SŠ
Cena: 350 Kč
objednání programu na siroka@vcg.cz

Luminografie – aneb kresba světlem
Co se stane, když baterka vystřídá tužku? Můžeme kreslit pomocí světla? Na tyto dvě otázky nám pomůže odpovědět práce s digitálním fotoaparátem a dlouhou závěrkou. Zároveň se vypravíme do světa umění a seznámíme se s řadou českých a světových tvůrců, kteří ve své tvorbě využívají principy light artu.
Vhodné pro: ZŠ
Cena: 350 Kč
Objednání programu na siroka@vcg.cz

Uvnitř sochy
Workshop je zaměřen na figurální sochařství, žáci se díky němu naučí pracovat s vlastním tělem. Vysvětleny budou pojmy, jako je postoj těla, gestika a mimika. Teoretická část pracuje s řadou metodických a didaktických her, které nám napomohou k pozdější realizaci vlastní sochy.
Vhodné pro: ZŠ
Cena: 350 Kč
Objednání programu na siroka@vcg.cz

Kontakt pro objednání na animační programy:
atelier@vcg.cz,
nebo na tel. čísle: 720 991 274
V době programů se nedovoláte.

Animační programy trvají 60 – 90 min.
Na všechny animační programy je nutné se předem objednat na uvedených emailových adresách. Programy pro školní kolektivy činí 350 Kč.
(kolektiv dětí do 30 žáků, pedagog zdarma).
Neplatí pro školy se zakoupenou školní vstupenkou.