Ladislav Machoň a Pardubice

 17. říjen 2018 – 10. březen 2019, Zámek 3

Soubor staveb realizovaných architektem Ladislavem Machoněm (1888-1973) v Pardubicích je z hlediska architektonického vývoje početně i kvalitativně zcela výjimečný. Vznikl v období první republiky a výrazně poznamenal podobu centra města. Bilance čtyř velkých veřejných staveb (Ředitelství pošt a telegrafů, Státní reálka, Poštovní a telegrafní úřad a Okresní soud a berní úřady) a jedné soukromé městské realizace (Obchodní a nájemní dům Passage) vyvolává četné otázky, na které se připravovaná výstava pokusí odpovědět. Vedle otázek úzce spjatých se samotnými stavbami je tu ale i širší okruh otázek –  jak byl založen vztah architekta k městu a místní samosprávě, jak spolupůsobily politické okolnosti při zadávání zakázek hrazených z veřejných zdrojů, jaký dobový ohlas měly Machoňovy architektonické realizace v regionálním i nadregionálním měřítku, a jaké mají místo v kontextu celého architektova díla. Pardubické stavby navíc, navzdory tomu, že vznikly v poměrně krátkém časovém rozpětí, dokládají vývojový přerod Machoňovy tvorby a dobového slohového rozpětí počínajícího slábnoucími ohlasy kubismu, přes národní dekorativismus a modernou ovlivněný klasicismus až k funkcionalismu. Vedle realizovaných staveb se v architektově pozůstalosti v NTM nachází poměrně početný soubor prací nerealizovaných, kterým bude ve výstavě věnována samostatná kapitola. Autoři projektu – historici umění Mgr. Vanda Skálová a Doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. a archivářka a historička architektury  Mgr. Martina Koukalová – si stanovili za cíl na pozadí meziválečného stavebního rozvoje města představit Ladislava Machoně jako významnou a neprávem opomíjenou osobnost české architektury. Výstava Ladislav Machoň a Pardubice je připravována ve spolupráci s Národním technickým muzeem, Státním okresním archivem Pardubice a Východočeským muzeem Pardubice jako součást dlouhodobého  cyklu Architektura Pardubic a okolí. Jako tradičně ji doprovodní bohatý program přednášek, dílen a komentovaných prohlídek.

Kurátoři výstavy: Vanda Skálová, Martina Koukalová, Pavel Panoch

Nad výstavou převzal záštitu Roman Línek,
první náměstek hejtmana Pardubického kraje.
Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury.

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ

PROSINEC

čtvrtek /13.12.2018/ 10:00/ Zámek 3
komentovaná prohlídka výstavy Ladislav Machoň a Pardubice s Vandou Skálovou

LEDEN

čtvrtek /24.1.2019/ 17:00/ Zámek 3
přednáška: Skončeno, přečteno a podepsáno. Poštovní budova Ladislava Machoně ve světle dobových archiválií, Vanda Skálová

ÚNOR

čtvrtek /7.2.2019/ 10:00/ Zámek 3
komentovaná prohlídka výstavy Ladislav Machoň a Pardubice s Vandou Skálovou