Odkazy a legislativa

Pardubický kraj

Rada galerií České republiky

Mezinárodní rada muzeí ICOM

ArtMap – portál věnovaný výstavám a umění

ART+ – portál věnovaný trhu s uměním

turistické cíle Východních Čech

SEZNAM MUZEIJNÍCH INSTITUCÍ V PARDUBICKÉM KRAJI

Zákony týkající se provozu galerií a muzeí umění (vše dostupné na stránkách Ministerstva kultury ČR)

71/1994 Sb. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
101/2001 Sb. Zákon o navracení kulturních statků
121/2001 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
122/2000 Sb. Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
214/2002 Sb. Zákon o vývozu z celního území EU
257/2001 Sb. Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
275/2000 Sb. Vyhláška ministerstva kultury ze dne 28.7.2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000
Sb.Č.j. 53/2001 Metodický pokyn ministerstva kultury k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy v muzeích a galeriích zřizovaných Českou republikou nebo územními samosprávnými celky (kraji, obcemi) ze dne 4.1.2001
Č.j. 14639/2002 Metodický pokyn ministerstva kultury k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí ze dne 14.10.2002

PROFESNÍ ETICKÝ KODEX MUZEÍ. Dokument ke stažení ve formátu PDF (Adobe Acrobat) ze stránek RG ČR.

METODICKÁ CENTRA

Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek muzejní povahy
Oddělení muzeí a galerií odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury
Adresa: Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
Sídlo: Milady Horákové 139, Praha 7
Tel.: 257 085 446, fax: 233 371 867, e-mail: ces@mkcr.cz

Metodické centrum konzervace
Technické muzeum v Brně
Adresa: Purkyňova 105, 612 00 Brno
Tel.: 541 421 452, fax: 541 214 418, e-mail: mck@technicalmuseum.cz
www.technicalmuseum.cz

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění
Národní galerie v Praze
Adresa: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
Tel.: 224 301 812, fax: 224 301 194, e-mail: mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz

Centrum pro informační technologie v muzejnictví
Moravské zemské muzeum
Adresa: Zelný trh 6, 659 37 Brno
Tel.: 533 435 267, fax: 542 212 792, e-mail: citem@citem.cz
www.citem.cz

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
Národní muzeum
Adresa: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Tel.: 224 497 373, fax: 224 497 177,
www.emuzeum.cz

Centrum nových strategií prezentace a recepce vizuální a výtvarné kultury v muzejním kontextu
Místodržitelský palác Moravské galerie v Brně,
Moravské náměstí 1a, Brno
Tel.: 532 169 322, www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vzdelavani/cens

 

Metodické centrum pro muzea v přírodě
Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm
Palackého 147
756 01  Rožnov pod Radhoštěm
571 757 112, www.mcmuzeavprirode.cz